Vingelen. Foto: Christine Baglo

Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ivareta miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister.

Siden 2013 har Røros kommune vært sertifisert som bærekraftig reisemål. Bærekraftig reisemål er en merkeordning i regi av Innovasjon Norge. Merket er et verktøy for å hjelpe alle i reiselivsnæringen til å samarbeide om å styre reiselivsutviklingen i riktig retning. Dette er med på å ta vare på verdensarven, naturressursene våre og sikre gode, trygge arbeidsplasser. Les mer om merket her.

Å reise til bærekraftige reisemål sikrer en helhetlig opplevelse for deg som besøkende. Om du velger et bærekraftig reisemål bidrar du til å sikre vår historiske og kulturelle arv, samtidig som du støtter opp om lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø.

Hva er bærekraftig reiseliv

Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister.

UNWTO OM BÆREKRAFTIG REISELIV

UNWTO har definert bærekraftig reiseliv med tre fokus på tre hovedområder: bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. De tre hovedmålene innholder ti delmål som tilsammen skal sikre en bærekraftig utvikling innen reiselivet.

Bevaring av natur, kultur og miljø

1. KULTURELL RIKDOM
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

2. LANDSKAPETS FYSISKE OG VISUELLE INTEGRITET
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3. BIOLOGISK MANGFOLD
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

4. RENT MILJØ OG RESSURSEFFEKTIVITET
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier

5. LOKAL LIVSKVALITET OG SOSIALE VERDIER
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

6.LOKAL KONTROLL OG ENGASJEMENT
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7. JOBBKVALITET FOR REISELIVSANSATTE
Å styrke kvaliteten på reisleivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

8. GJESTETILFREDSHET OG TRYGGHET; OPPLEVELSESKVALITET
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktighet

9. ØKONOMISK LEVEDYKTIGE OG KONKURRANSEDYKTIGE REISELIVSDESTINASJONER GJENNOM LOKAL VERDISKAPNING
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.

10. ØKONOMISK LEVEDYKTIGE OG KONKURRANSEDYKTIGE REISELIVSBEDRIFTER
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

X